2.2. Ny

Ved hjelp av dialogvindauget «Nytt bilete» kan du lage eit nytt, tomt bilete. Samstundes kan du bestemma ein del av eigenskapane biletet skal ha. Biletet vert opna i eit nytt biletvindauge. Du kan ha fleire bilete på skjermen samstundes.

2.2.1. Aktivering

 • You can access this command from the main menu through FileNew…,

 • eller med snarvegen Ctrl+N.

2.2.2. Grunninnstillingane

Figur 16.3. Dialogvindauget «Lag eit nytt bilete»

Dialogvindauget «Lag eit nytt bilete»

Mal

Figur 16.4. Nedtrekkslista med definerte malar

Nedtrekkslista med definerte malar

I staden for å skrive inn alle verdiane sjølv, kan du velje ein av dei førehandsdefinerte malane frå lista. Kvar mal inneheld innstillingar for storleik, oppløysing osv. for eit bestemt biletformat. Dersom du ofte bruker eit biletformat som ikkje står på denne lista, kan du lage ein ny mal ved å bruke maldialogen.

Biletstorleik

Her bestemmer du Breidde og Høgde på det nye biletet. Til vanleg vert dette målt i pikslar, men du kan endre dette etter eige ønskje ved hjelp av nedtrekkslista. Dersom du bytter måleeining, ver klar over at dette påverkar X- og Y-oppløysinga (som du kan justera i Avanserte innstillingar). Eventuelt kan du kontrollera resultatet med visninga «Punkt for punkt» i menyen Vis.

Dersom det ikkje er nokre opne bilete, vert det nye biletet opna i det tomme biletvindauget med den storleiken du har bestemt i Rediger/Brukarinnstillingar/Normalbiletet. Dersom du opnar det nye biletet medan det er eller har vore eit anna bilete opna, vert det nye biletet opna i eit nytt vindauge med same storleik som det første biletet.

Knappane Ståande og liggande

Desse to knappane skifter visinga mellom ståande og liggjande vising. Dette vert gjort ved å bytte rundt verdiane for breidde og høgde. Er desse verdiane like, vil knappane vere deaktiverte. Dersom du opererer med ulike X- og Y-oppløysingar, som du kan setje i avanserte innstillingar, vil også verdiane for desse bytte plass. Til høgre for desse knappane finn du opplysningar om biletstorleik, oppløysing og kva fargemodell som er brukt.

2.2.3. Avanserte innstillingar

Figur 16.5. Nytt bilete (Avanserte innstillingar)

Nytt bilete (Avanserte innstillingar)

The Advanced Options are mostly of interest to more advanced GIMP users. You can display these options by clicking on the small triangle on the lower edge of the dialog window. Note that you will need to scroll down to see all the available options.

X- og Y-oppløysing

Desse verdiane vert berre brukte når biletet skal skrivast ut. Normalt vert ikkje storleiken på skjermen påverka av desse verdiane. X- og Y-oppløysinga kan likevel påverka korleis pikslane skal overførast til andre måleeiningar som td. millimeter, dersom du bruker slike.

[Tips] Tips

If you want to display the image on the screen at the correct dimensions, select ViewDot for Dot Set the zoom factor to 100% to see the image at its true screen size. The calibration of the screen size is normally done when GIMP is installed, but if the image does not display at the correct size, you may have to adjust the screen parameters in GIMP. You can do this in the Preferences dialog.

Color space

Du kan opprette det nye biletet i ulike fargemodellar, anten som RGB eller i gråskala.

RGB-farge

Biletet vert laga med eit fargesystem sett saman av Raud, Grøn og Blå. Det er dette fargesystemet som vert brukt av dataskjermen, eller TV-skjermen for den saks skuld.

Gråskala

The image is created in black and white, with various shades of gray. Aside from your artistic interests, this type of image may be necessary for some plug-ins. Nevertheless, GIMP allows you to change an RGB image into grayscale, if you would like.

Det er ikkje råd å lage eit indeksert bilete frå denne menyen. Sjølvsagt kan du likevel indeksere eit bilete, etter at du har laga det, med kommandoen BileteModusIndeksert.

Presisjon

This setting lets you define the encoding used to store pixel information. For more details, please see the Image Encoding section.

Fem val er tilgjengelege:

 • 8-bit heiltal

 • 16-bit heiltal

 • 32-bit heiltal

 • 16-bit desimaltal

 • 32-bit desimaltal

If you wonder what the difference is between integer and floating point (in the graphics area): If you have an image with 16-bit integer precision per channel, then you have 65,536 shades of different red, green and blue color tones – all of them equally stepped to each other (equal color distance). If you have it in floating point, then there are no equal-wide steps – so you can distribute the possible color values over selected ranges. For example: if you know that you have a very dark image with many shades of dark red color tones then you would benefit from floating point because you can decrease the importance of the brighter color tones and get most color detail out of only the darker reds.

Figur 16.6. Presisjoneksempel

Presisjoneksempel

Biletet til venstre er 8-bit, det til høgre er 16-bit. D>u ser at det er mange fleire fargar mellom fargeovergangane i det høgre biletet.


Gamma

Here you can choose the channel encoding for your image. Choices are Non-linear and Linear light. For 8-bit integer precision the default is Non-linear, and for 32-bit floating point precision it is Linear light. For more information see which precision options should you choose.

Color profile

Here you can choose a color profile to be used for your image. The default is GIMP's standard color profile based on Color space, Precision, and Gamma. If you prefer to use a different color profile you can select an ICC color profile file from a location on your computer by choosing Select color profile from disk….

Soft-proofing color profile

You can attach a CMYK color profile to the image with this option. This profile will be used to create a soft-proofed display of the image when the Proof Colors option is enabled in the View menu. As with the Color Profile, if you prefer to use a different color profile you can select an ICC color profile file from a location on your computer by choosing Select color profile from disk….

Soft-proofing rendering intent

This option lets you select the rendering intent that will be used to convert the colors from the soft-proofed image to your display device when ViewColor ManagementProof Colors is enabled. The four intents are «Perceptual», «Relative colorimetric», «Saturation» and «Absolute colorimetric». See Del 6.4, «Color Management» and Del 6.8, « Fargestyring » for more information.

Use Black Point Compensation

When enabled, the BPC algorithm attempts to adjust the display of darker areas in the image when the Proof Colors option is enabled in the View menu.

Fyll med

Her bestemmer du kva bakgrunnsfarge biletet skal ha. Om du er usikker, kan du berre velje eit eller anna. Det er fullt mogleg å bytte bakgrunnsfarge seinare. Du finn meir informasjon om dette i Del 2.1, «Lagdialogen».

Det er fleire val:

 • Fyll biletet med gjeldande forgrunnsfarge synt i verktøykassa.

  Du kan ikkje forandre forgrunnsfargen når dialogvindauget «Nytt bilete» er ope.

 • Fyll biletet med gjeldande Bakgrunnsfarge synt i verktøykassa. Du kan også forandre bakgrunnsfargen når dialogvindauget er ope.

 • Fill the image with Middle Gray (CIELAB). This will create a layer with a gray color that is 50% of perceptual lightness in the selected color mode.

 • Fyll biletet med Kvit.

 • Fyll Gjennomsiktig. Vel du denne, vert biletet laga med alfakanal og gjennomsiktig bakgrunn. Dei gjennomsiktige delene av biletet vert markerte med eit sjakkbrettmønster for å indikere gjennomsikt.

 • Fill the image with a Pattern. If you choose this option, the image is filled with the currently active pattern (which you can change while this dialog is open).

Kommentar

Her kan du skrive inn ein merknad til biletet. Teksten vert lagt til i biletet som såkalla parasitt og kan også lagrast i nokre av filformata som t.d. PNG, JPEG og GIF.

[Notat] Notat

Du kan lese den lagra kommentaren ved å opna vindauget for bileteigenskapar.